Monday, December 6, 2010

Jawatan:Jururawat
Gred:U29
Kumpulan:Sokongan
Kem/Jab:Kementerian Kesihatan
Jadual Gaji:
P1T1 RM1160.69 - P1T27 RM3057.39
P2T1 RM1231.78 - P2T27 RM3279.74
P3T1 RM1305.89 - P3T27 RM3476.28

Syarat Lantikan:
i)Diploma Kejururawatan daripada Kolej Kejururawatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh Kerajaan serta telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan minima ialah pada Gred U29: P1T6 RM1493.44]
ii)lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Jururawat dan Jururawat Masyarakat adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Kenaikan Pangkat Secara Lantikan ke jawatan Jururawat Gred U29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

i)mempunyai kelayakan di atas; dan
ii)berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
Deskripsi Tugas:
1)Tugas-tugas Jururawat Kesihatan
1.1)Perawatan Kesihatan Keluarga
i)Perkhidmatan kesihatan ibu dan kanak-kanak.
ii)Perkhidmatan lawatan ke rumah.
iii)Perkhidmatan kesihatan di sekolah.
iv)Perkhidmatan perancang keluarga.
v)Pendidikan kesihatan.
1.2)Latihan
Membantu dalam mengajar pelbagai kategori pelatih separa perubatan semasa latihan mereka.
1.3)Menyelia
i)Menyelia pekerja-pekerja 'Auxilliary' dan kakitangan kesihatan lain dalam kawasan operasi.
ii)Menyelia bidan kampung dan bidan swasta berdaftar.
1.4)Pentadbiran
i)Mentadbir klinik.
ii)Merancang dan menjalankan lawatan ke rumah.
iii)Menyimpan rekod-rekod dan reten perkhidmatan kesihatan keluarga di dalam kawasan operasi.
iv)Membantu dalam penilaian kakitangan bawahan.
2)Tugas-tugas Jururawat Di Hospital
2.1)Penjagaan Pesakit
i)Mengurus dan melayan makan minum pesakit.
ii)Mengurus dan menjaga kebersihan pesakit.
iii)Penjagaan dan merawat ibu selepas bersalin.
iv)Penjagaan dan merawat bayi selepas kelahiran.
2.2)Membantu Doktor dalam menjalankan tugas-tugas perawatan.
2.3)Menyelia Penolong Jururawat, Bidan dan kakitangan bawahan.
2.4)Membantu Ketua Jururawat dalam pentadbiran wad dan penilaian pelatih-pelatih.
2.5)Rawatan-rawatan lain mengikut arahan.